200 граждани протестираха срещу бежанския център в Харманли

Около 200 души се съб­раха на протест пред памет­ника на Майка Бъл­гария в Хар­манли срещу бежан­ски цен­тър в града, съоб­щава БНР.

Протес­тиращите вече нас­тояват цен­търът да бъде зак­рит изцяло и изнесен извън града.

Само преди месец те се обявиха само за това той да стане от зат­ворен тип. 

Освен това хората искат и незабавно да бъдат прек­ратени договорите с час­т­ната фирма, която охранява бежан­с­кия цен­тър, а охраната да бъде поета от служители на МВР.

Организаторите нас­тояват още да бъде отменена общес­т­вената поръчка за строител­с­т­вото на новите 68 помещения, в рам­ките на лагера.

Хар­манли е град с 500 г. история, където мирно живеят бъл­гари, турци, цигани, арменци (…) Някой изкус­т­вено ни е нат­ресъл 3500 индивида с неизяс­нен статут, които не под­лежат на никаква рефор­мировка”, комен­тира пред БиТиВи Янко Василев, един от протес­тиращите. „Имат съв­сем раз­личен пог­лед към свободно облечена жена, съв­сем раз­лично отношение към нея”, допълни той.