Непростимо историческо престъпление!

На 28 сеп­тем­ври 2016 г. правител­с­т­вото на Бойко Борисов извърши акт, граничещ с национално предател­с­тво. В изпъл­нение на указания, дадени от ЕНП и „Отворено общес­тво“ на Джордж Сорос, правител­с­т­вото проигра историчес­кия шанс за страната ни – бъл­гарка да зас­тане начело на ООН. Като замени официал­ната ни кан­дидатура за поста генерален сек­ретар на ООН, премиерът Борисов финализира пос­ред­с­т­вен сценарий за дис­к­редитиране и саботиране на Ирина Бокова – един от най-авторитетните дейци от съв­ременна Европа, два ман­дата генерален дирек­тор на ЮНЕСКО.

На нейно място бе утвър­дена Крис­талина Геор­гиева — кан­дидатура, силово налагана от кръговете на бъл­гар­с­кия неолиберализъм. Извес­тно е, че през пос­лед­ните две десетилетия на демок­ратичен преход г-жа Геор­гиева няма нито ден трудов стаж у нас.  Ако има зас­луги през този период, това са зас­луги пред САЩ и Светов­ната банка като неин вицеп­резидент, но не и към Бъл­гария. Така че немотивирана и корис­тна е не само сегаш­ната кан­дидатура на Крис­талина Геор­гиева, но и предиш­ното решение на Бойко Борисов, което я изс­т­реля на позицията на бъл­гар­ски еврокомисар в Брюк­сел. Показателно е, че внезап­ната и произ­волна смяна на нашия кан­дидат се извърши в решаващия етап от над­п­реварата. Политизирането на избора и истерич­ната медийна кам­пания срещу г-жа Бокова, както и нечес­топ­лът­ните зад­кулисни договорки, свидетел­с­т­ват за гуз­ната и продажна съвест на Борисов и неговото обк­ръжение. Пред съда на общес­т­веното ни мнение зас­тават без­г­ръб­начни слуги на чужди гос­подари, за които национал­ните интереси не струват и пук­ната пара. Но най-лошото е, че за цинизма и родоот­с­тъп­ничес­т­вото на управ­ляващите ще плаща целият бъл­гар­ски народ. Социалис­тите от София изразяваме дъл­бокото си въз­мущение и категорично несъг­ласие с дейс­т­вията на изпъл­нител­ната власт, които грубо погаз­ват прес­тижа и авторитета на Бъл­гария, предават ней­ните национални интереси.