Ген. Радев: Няма да позволя историята ни да бъде променяна от политическа конюнктура

Ген. Радев: Няма да позволя историята ни да бъде променяна от политическа конюнктура

Бих налагал вето винаги, когато сметна, че се нарушават интересите на българския народ, категоричен е кандидатът за президент

Има бъдеще за Бъл­гария и ние трябва да се борим за него. Без минало обаче няма бъдеще. Като президент ще зачитам бъл­гар­с­ката история и няма да поз­воля опити тя да бъде променяна съоб­разно политическа конюн­к­тура. Ще съх­раним истината за нашето минало“. Това заяви на среща с общес­т­веността във Варна кан­дидатът за президент и вър­ховен глав­нокоман­д­ващ, издиг­нат от Инициативен комитет и под­к­репен от БСП, ген. Румен Радев. Той допълни, че като президент ще има още няколко основни приоритета, като на първо място пос­тави национал­ната сигур­ност, не само в смисъла на защита на териториал­ната цялост на страната от вън­шно посегател­с­тво, но и в смисъл на сигур­ност по улиците, в училищата, на трудовата заетост, на доходите, на пен­сиите, образованието, здравеопаз­ването на отдел­ния бъл­гар­ски граж­данин. „Ако не пос­тиг­нем тази сигур­ност, няма как да имаме и национална“, каза още той. На второ място кандидат-президентът посочи като свой приоритет — вън­ш­ната политика. Той бе категоричен, че като дър­жавен глава ще работи тя да е базирана на кон­сен­сус и да е основана само на бъл­гар­с­ките национални интереси. Ген. Радев под­черта и че ще изпол­зва най-силния инс­т­румент на президен­т­с­ката инс­титуция — ветото, винаги, когато сметне, че се нарушават интересите на бъл­гар­с­кия народ. Той обясни, че ако ветото бъде вър­нато, президен­тът може да се обърне към нацията с обръщение. „Президен­тът трябва да е обединител на нацията и да генерира общес­т­вена енер­гия в защита на национал­ните интереси, когато има опити за тях­ното нарушаване от управ­ляващите“, зак­лючи ген. Румен Радев. Лидерът на БСП-Варна Борис­лав Гуцанов от своя страна добави, че най-важното е да се върне дос­тойн­с­т­вото на президен­т­с­ката инс­титуция, на бъл­гар­с­ката вън­шна политика и „на всеки един от нас“. „Хората, които могат да нап­равят това, са ген. Румен Радев и Илияна Йотова“, добави Гуцанов. Той под­черта, че вар­нен­с­ките социалисти и общес­т­веност са зад кандидат-президентската двойка Радев-Йотова.