Опозицията: Това е началото на края на ГЕРБ, Радев-Йотова са победителите

Опозицията: Това е началото на края на ГЕРБ, Радев-Йотова са победителите

Кор­нелия Нинова, лидер на БСП:

Това е началото на края на ГЕРБ, продъл­жение на сегаш­ната линия в президен­т­с­ката инс­титуция. Пос­лушни хора, които ще изпъл­няват само една воля. Борисов ясно даде да се раз­бере, че ако бъде изб­рана тази двойка, да не си и помисля да прави раз­лична политика от тази на премиера и вън­ш­ния минис­тър. Борисов каза: „Тоест – ще слушат”. От думите на премиера става ясно, че по метода на изк­люч­ван­вето, Цачева е най-малко нуж­ната му. Победата на Румен Радев и Илияна Йотова е абсолютно видима. Нашата кам­пания ще бъде позитивна и ще пред­лагаме алтер­нативата, защото тях­ната двойка пред­с­тав­лява статук­вото, нищо по-различно. Ще бъдат пос­лушни и ще изпъл­няват всичко, което им се каже. 

Ген. Румен Радев, кан­дидат за президент, под­к­репен от БСП:

Станахме свидетели на пореден унизителeн скеч на авток­рат, който се държи като водещ на риалити шоу и пази със­пенса док­рай. Реч в стил „дър­жавата – това съм аз“. Той не се сдържа да спомене и мен, което ясно показва кого ГЕРБ въз­п­риема като един­с­т­вена опозиция, за което му благодаря.

Иначе г-жа Цачева е проек­ция на г-н Борисов. Това е Борисов в пола и с очила. Но силата на ГЕРБ не е в лич­нос­тите, а в това, че пар­тията е машина за избори. Тъй че ни чака тежка битка. Може би пос­лед­ната, ако искаме да съх­раним демок­ратич­ното си право на избор.