СЕТА няма да е печеливша за всички държави в ЕС, признал еврокомисар

Мом­чил Неков пос­тави въп­рос на двама еврокомисари дали мал­ките и средни произ­водители ще се справят с новата канад­ска кон­курен­ция, ако влезе в сила споразумението със север­ноамерикан­с­ката дър­жава, по време на обсъж­дане с Фил Хоган (еврокомисар с ресор Земеделие) и Сесилия Мал­м­с­т­рьом (Вън­шна тър­говия), съоб­щиха от пресофиса на евродепутата. „Няма какво да се залъг­ваме. Канад­с­кото земеделие ще спечели от отварянето на европейс­кия пазар, но ефек­тите върху европейс­ките земеделци са почти сигурни към загуба“, заяви Неков. Подобни притес­нения изразиха депутати от целия политически спек­тър на Европар­ламента. Еврокомисарят по меж­дународ­ната тър­говия — Сесилия Мал­м­с­т­рьом, призна, че няма всички да спечелят от това споразумение, в отговор на евродепутатите. Канада е дър­жава с население около 35 милиона души, но е втора по територия в света, което означава, че тя може да произ­вежда огромни количес­тва сел­с­кос­топан­ска продук­ция. Европейс­кият съюз към момента има население близо 500 милиона души. Пропор­цията за ръст в земеделието натежава отчет­ливо в полза на Канада. „Според оценки на екс­перти хиляди работни места в Европа, включително в сек­тор Земеделие, ще бъдат загубени, ако СЕТА влезе в сила в сегаш­ния си вид“ обобщи Мом­чил Неков.