Награждават полицаите, овладели бежанския бунт

293 полицаи, недопус­нали ескалация на нап­режението в РПЦ — Хар­манли, ще бъдат наг­радени. Със заповед на вът­реш­ния минис­тър в оставка Румяна Бъч­варова те са отличени за професионално изпъл­нение на служеб­ните си задъл­жения, съоб­щиха от МВР. Те ще бъдат наг­радени с индивидуална парична наг­рада. Мотивът за това е своев­ремен­ното съз­даване на организация за въз­с­тановяването и опаз­ването на общес­т­вения ред на територията на Регистрационно-приемателния цен­тър в Хар­манли, както и за проявения висок професионализъм при изпъл­нение на задъл­женията. Благодарение на тех­ните дейс­т­вия не бе допус­нато извър­ш­ване на правонарушения в цен­търа, както и раз­рас­т­ване на ескалиралите протес­тни дейс­т­вия на близо 2000 чужди граж­дани, изразяващи се в палене на огньове, унищожаване и увреж­дане на дър­жавно имущес­тво, хвър­ляне на камъни и пред­мети срещу полицейс­ките служители. Не бе допус­нато и ескалирането на нап­режението сред граж­даните на Хар­манли.