Пациенти: Москов не свърши нищо, той просто цопна във влатта и започна да плува

Когато минис­тър Петър Мос­ков дойде на власт, той обеща няколко неща, от които нищо не свърши. Той просто цопна във властта и започна да плува, обяви на прес­кон­ферен­ция в БТА пред­седателят на УС на Кон­федерация “Защита на здравето“ Петко Кенанов.

По думите му, ако рефор­мите не са в полза на пациен­тите, това не са реформи.

Кенанов упрекна здрав­ния минис­тър в оставка за това, че не произ­вел никакъв добър ефект за граж­даните.

“Все още, над 20 години, откакто имаме демок­рация, нямаме Закон за пациента“, кон­с­татира Кенанов. След като станахме пот­ребител­ско общес­тво, всички лекари вкупом са тър­говци и са регис­т­рирани по Тър­гов­с­кия закон, то тогава трябва да има и пот­ребители, но няма такива в закон, комен­тира още Кенанов.

По думите му, второто правител­с­тво на ГЕРБ приело, че такъв закон е необ­ходим, но не му било сега времето. Кога ще дойде ред на този закон, запита пред­седателят на сдружението.

“За жалост, пос­лед­ните 12 години сме недолюб­вани от властта, защото много приказ­ваме“, пред­положи той.

Меж­дув­ременно Петър Мос­ков обяви в пар­ламента, че скеп­тик, че може да се със­тави по-добро правител­с­тво от отиващото в рам­ките на това народно съб­рание.