Кристалина Георгиева си „купила“ поста в Световната банка с пари на ЕС?

Кристалина Георгиева си „купила“ поста в Световната банка с пари на ЕС?

Еврокомисарят ни се съгласил с безпрецедентно увеличение на разходите за администрацията на новото си работно място

Има съм­нения, че еврокомисарят Крис­талина Геор­гиева си е купила поста в Светов­ната банка. Това стана ясно от пуб­ликация на базирания в Брюк­сел вес­т­ник “Политико“. Според раз­с­лед­ване на медията в качес­т­вото си на комисар с ресор бюджет и финанси тя е одоб­рила нова фор­мула, пред­ложена от Светов­ната банка за финан­сиране на админис­т­рацията й. Европейс­кият съюз е един от основ­ните донори на бан­ката, а увеличавайки бюджета за пер­сонал със сред­с­т­вата на европейс­ките данъкоп­латци, Геор­гиева на прак­тика е осигурила и пари за своя бъдещ пост, соб­с­т­вените си сът­руд­ници и други раз­ходи. Припом­няме ви, че Геор­гиева обяви през октом­ври, че напуска Комисията, за да стане изпъл­нителен дирек­тор на Светов­ната банка, в която преди това работи 17 години. Европейс­кият съюз внася 400 милиона евро в Светов­ната банка, като финан­сира проекти срещу бед­ността, както и бор­бата с климатич­ните промени в Африка, Азия и на други места в света. Повечето пари се изпол­з­ват именно по тези проекти, но една част отива и за раз­ходи за мени­дж­мънта на Светов­ната банка. През април офисът на Геор­гиева в Брюк­сел се съг­ласява на нова струк­тура за съот­ношението между проекти и раз­ходи за админис­т­рацията. Според запоз­нати с новата схема на финан­сиране Европейс­кият съюз се съг­ласява на по-голям процент за админис­т­ративни раз­ходи. Учас­тието на Геор­гиева в това ключово решение буди сериозни съм­нения за кон­ф­ликт на интереси пред­вид новата й работа. Взетото през април решение засяга парите за мени­дж­мънт на Светов­ната банка. По новата рамка цели 17 процента от тях отиват за пер­сонал и кон­сул­танти. Пред “Политико“ екс­перти комен­тират, че 17-процентният раз­ход за пер­сонал и кон­сул­танти е абсолютно без­п­рецеден­тен. Все още не е ясно дали новата рамка ще изиска и допъл­нително финан­сиране от Европейс­кия съюз. Ингеборг Гресле, която е пред­седател на комисията по бюджетен кон­т­рол в Европейс­кия пар­ламент, твърди, че никога не е виж­дала тол­кова големи цифри.