Една трета от българските шофьори карат пияни, сочи проучване

Шофирането в нет­резво със­тояние продъл­жава да бъде една от най-често срещаните причини за пътно-транспортни произ­шес­т­вия, сочат дан­ните на отдел “Пътна полиция“ към ГД “Национална полиция“. Само до края на месец октом­ври през 2016 г. в страната са установени 14 762 водачи, шофиращи автомобила си под въз­дейс­т­вието на алкохол, като при близо половината от тях упот­ребеното количес­тво е над 1,2 промила. Това са почти 10% повече от нарушенията за цялата 2015 г. Национал­ното пред­с­тавително проуч­ване показва навиците и наг­ласите на бъл­гар­с­ките шофьори. Според резул­татите на изс­лед­ването, реализирано от Gemius, около 77% от бъл­гарите категорично се обявяват срещу шофирането след упот­реба на алкохол, но една трета (32%) от род­ните шофьори са били зад волана след кон­сумацията му. Основ­ната причина, която 64% от рес­пон­ден­тите изтък­ват за това е, че по тяхна преценка алкохолът, който са изпили, е под допус­тимото количес­тво. След­ващата най-популярна причина е лип­сата на алтер­нативен превоз, с който да се приберат след кон­сумацията на алкохолни напитки (20%).