БСП: Правителството в оставка постави на риск живота на стотици хора

БСП: Правителството в оставка постави на риск живота на стотици хора

За съжаление нав­ръх Нова година тряб­ваше да наб­людаваме как поради непод­гот­веност и лоша организация стотици граж­дани бяха оставени да нощуват нас­ред пътя при екс­т­ремални условия. Магис­т­рала Тракия, гор­достта на два ман­дата, се оказа неп­роходим капан в навечерието на големия праз­ник, когато хората пътуват най-много.“ Това обявиха от БСП в своя позиция по повод инцидента на магис­т­рала Тракия, при който стотици хора останаха блокирани между Петолъч­ката и Бур­гас в продъл­жение на денонощие. „Свик­нахме вече с без­помощ­ността на това правител­с­тво, но не можем да се примирим с неговия цинизъм. Виновни ще се окажат пак или шофьорът на някой ТИР, или админис­т­ративен ръководител, който не бил зат­ворил пътя. Но чия е вината, че един и същи проб­лемен учас­тък съз­дава еднотипни проб­леми всяка година и нищо не се пред­п­риема? Кой е отговорен, че цяла нощ бед­с­т­ващите не са видели пред­с­тавител на инс­титуция, нито са получили някаква инфор­мация– за тях, за колите им, за обс­танов­ката? Що за ред е този, в който инс­титуциите чакат министър-председателят да се появи по телевизията, за да се задейс­т­ват?“- се казва още в позицията на БСП. Социалис­тите сочат като отговорен президента Плев­нелиев, който остави това правител­с­тво в оставка на власт: „Пос­тавен е на риск животът на стотици хора. Блокирани бяха основни тран­с­пор­тни коридори преди праз­ниците заради некадър­ността на Борисов и ком­пания.“ От левицата заявяват, че този инцидент е още един аргумент за това, че правител­с­т­вото на Бойко Борисов тряб­ваше да си тръгне много по– рано, за да има отговорни за подобни случаи, както и адек­ватна реак­ция, когато граж­даните се нуж­даят от помощ и сигур­ност. „Никой не управ­лява никакви процеси. Правител­с­т­вото в оставка върви след събитията. Може би АПИ се е зах­лас­нала с обявената на 29.12.2017 голяма поръчка за над 200 млн.лв. за новата тол сис­тема и са заб­равени основни задъл­жения.“- се изтъква в позицията на БСП.