Жители на Джерман протестираха срещу проекта за депо за твърди отпадъци

Над 500 жители на дуп­ниш­кото село Джер­ман, под­к­репени от съсед­ните села Усойка, Блажиево, се включиха вчера в протес­тно шес­т­вие срещу проекта за изг­раж­дане на регионално депо за твърди битови отпадъци, съобщи БНР. Протес­тиращите блокираха за кратко глав­ния път Е-79. Оратори от имп­ровизирана трибуна се заканиха, че няма да отс­тъпят при никакви условия. Те имат три категорични искания. Едното е да не бъде допус­нато изг­раж­дане на депото. Второто е да не поз­волят на дребни чинов­ници да определят бъдещето на децата им. Третото и най-категорично е за незабавна оставка на кмета на Дуп­ница инженер Методи Чимев и екипа му. Според демон­с­т­ран­тите кметът и сът­руд­ниците му са отговорни за съз­далата се ситуация.

Вече чет­върта година срещу това намерение се противопос­тавят и жителите на съсед­ните села Усойка и Крайни дол.

Според хората, ако проек­тът се осъщес­тви, ще доведе до сериозни екологични и инф­рас­т­рук­турни проб­леми.

Борис­лав Тас­ков, пред­седател на сдружение „Бъдеще за Джер­ман“, определи идеята за депото като въз­можно най-безумното решение, което може да се роди в главата на бъл­гар­ски чинов­ник. Той посочи, че има десетки екс­пер­тни становища, които предуп­реж­дават за рис­ковия терен. Теренът е нес­табилен терен, крие риск от срутища и свлачища, има високи под­поч­вени води и е с голяма денивелация, под­ходяща за изг­раж­дане на ски писти, стана ясно от думите на Тас­ков.

Той обясни, че мяс­тото, определено за изг­раж­дане на депото, се намира на 400 м от къщите на хората и обвини управ­ляващите в Дуп­ница, че работят в стила на 3040-те години на миналия век. Кой разумен човек ще поз­воли да бъде изг­раден бок­лучар­ник под прозор­ците му, попита Борис­лав Тас­ков, според когото с проекта за депо искат да унищожат плодородна бъл­гар­ска земя.