БАН: Очакват се обилни снегове, температурите значително ще се понижат

Новата година започва със студ и прог­ноза за пред­с­тоящи обилни снеговалежи. В понедел­ник сут­ринта в Елхово тем­пературата падна до минус 15, минус 16 градуса. От сряда ще започне зас­тудяване, въз­можни са и валежи. В чет­вър­тък и петък студен северен, северозападен вятър ще понижи тем­пературите чув­с­т­вително. От БАН предуп­реж­дават и за обилни снеговалежи. Сред­ните дневни тем­ператури през уикенда се очаква да са около минус 10 градуса, а нощ­ните ще пад­нат до минус 17 градуса.

Съз­дадена е организация с оглед на очак­ваните снегове, така че тази ситуация да бъде пос­рещ­ната и ще бъде реагирано своев­ременно, каза вчера дирек­торът на „Под­дър­жане на път­ната инф­рас­т­рук­тура” към Аген­ция „Пътна инф­рас­т­рук­тура” пред „Нова телевизия”.

По думите му не трябва да се търси вина един­с­т­вено във водачите на товар­ните автомобили за теж­ката пътна ситуация по време на снеж­ната буря в петък. Той припомни, че по същото време имаше и две верижни катас­т­рофи на АМ „Тракия”, причинени от леки автомобили. Според него фак­торите са ком­п­лек­сни и ще бъде нап­равен анализ на това пропус­нато ли е нещо и как са дейс­т­вали инс­титуциите.