10 години затвор грозят мъж и жена, откраднали кутия с дарения

Сериозни присъди грозят Петко Великов и Доника Попова, които отк­рад­наха кутия с дарения за болно дете от магазин в Меден руд­ник. На двамата вече са пов­диг­нати обвинения, които пред­виж­дат до 10 години зат­вор, в случай, че бъдат доказани. Именно поради тежестта на обвиненията от прокуратурата вчера поис­каха Петко и Доника да останат в ареста.

Мяр­ката им за неот­к­лонение се гледа еднов­ременно от със­тав на Район­ния съд в Бур­гас. Пред него и двамата нас­тояха за по-лека мярка.

Припом­няме, че те са обвинени за това, че на 25.01.2017 г. в Бур­гас са дейс­т­вали в съучас­тие и са отк­рад­нали кутия за дарение, с над­пис “Да помог­нем на Любчо“, в която и имало 400 лв.

Бур­гас­ките раз­с­лед­ващи задър­жаха крад­ците по “сиг­нал“ от социал­ните мрежи. Това се наложи, защото соб­с­т­веникът на магазина, където била сложена кутията за дарения за болно дете, не е подал пър­воначално сиг­нал в МВР. Той пред­почел да популяризира записите от охранител­ните камери в социал­ните мрежи. Оттам и раз­с­лед­ващите са се самосезирали.