Над 2000 са случаите на физически тормоз в училище само за година

Над 2000 са случаите на физически тормоз в училище само за година

Бой по време на час: Майка и син пребиха седмокласник, момчето е с охлузвания в областта на врата и отток на едното око

Само през 2016 г. има 2270 случая на физически и над 2700 на вер­бален тор­моз в училище, сочат данни на Минис­тер­с­тво на образованието и науката, предаде БиТиВи.

Според новия закон, предуп­реж­дение и премес­т­ване в друго училище не се прилага за ученици от класовете от начален етап. Именно това беше причината да се стигне до безиз­ход­ната ситуация в столич­ното 19-то училище, където един ученик тор­мозеше цял клас. След отз­вука в медиите, мом­чето ще бъде премес­тено в друго училище.

Процедурата за противодейс­т­вие на училищ­ния тор­моз също е много сложна и трудна за прилагане. След скан­дала, учителите поис­каха промяна на спор­ните законови тек­с­тове и подоб­ряване на механизма срещу училищ­ния тор­моз.

Има не малко тек­с­тове за децата и учениците в риск в новия закон, но тук идва и трак­тов­ката на този текст. В случая, като дете в риск се е смятал ученикът, който бие другите”, каза пред БиТиВи Юлиан Пет­ров, пред­седател на син­дикат „Образование” към КТ „Под­к­репа”.

Меж­дув­ременно от полицията в Мон­тана съоб­щиха за друг пот­ресаващ случай на тор­моз. В понедел­ник ученик е бил пребит в училище във Вър­шец от майка и ней­ният син. Побоят е станал по време на час в СОУ “Иван Вазов“.

Около 12 ч. Детелина К. на 35 г. от Вър­шец и 17-годишният й син Камен са нах­лули в час на седми клас и са нанесли побой на 14-годишния Атанас.

Мом­чето е с охлуз­вания в областта на врата и отток на едното око. След това нападателите напус­нали училището, но скоро полицията ги отк­рила и задър­жала. Те са нап­равили пълни самоп­риз­нания. Пос­т­радалият ученик е освидетел­с­т­ван от съдебен лекар и откаран в бол­ница, уточ­ниха от полицейс­ката дирек­ция в Мон­тана.