ДОСТ са несъизмерими с ДПС, убеден е кметът на Кърджали

ДОСТ са несъизмерими с ДПС, убеден е кметът на Кърджали

Кметът на Кър­джали и зам.-председател на ДПС Хасан Азис под­черта, че не би определил като кър­вава битка кон­курен­цията между движението и ДОСТ. Той бе гост в сут­реш­ния блок на БТВ.

Пос­лед­ните социологически проуч­вания показ­ват, че  те са в полето на статис­тичес­ката грешка. На пред­с­тоящите избори в Кър­джали ще се със­тои политичес­ката раз­в­ръзка от това сърев­нование”, смята Хасан Азис.

Сблъсък може да има между съиз­мерими величини, в нас­тоящия момент няма съиз­меримост”, допълни той. 

В момента имаме 4 от 5 въз­можни депутат­ски ман­дата в Кър­джали. На пред­с­тоящите пред­с­рочни пар­ламен­тарни избори целта ни е да ги запазим. Ще се борим за 5 от 5 в Кър­джали.

Ние сме либерална пар­тия, били сме в добра коор­динация и с ляво управ­ление, под­к­репяли сме и важ­ните за страната ни пред­ложения от страна на дясна пар­тия”, посочи Хасан Азис на въп­рос за въз­можен коалиционен пар­т­ньор на движението.