Пациенти са принудени да плащат двойно при личния лекар

Здрав­ноосигурени хора плащат 5 лева за прег­лед при общоп­рак­тикуващ лекар, вместо приетата със закон такса от 2.90 лева, съоб­щава „Нова телевизия”.

Кабинети в Асенов­г­рад искат 5 лева за прег­лед и няма никакво значение дали бол­ните са здрав­ноосигурени или не.

По закон так­сата трябва да бъде 2.90 лева и нито стотинка повече.

Димитър Пет­ров се сблъс­ква с това през уикенда, когато отива да търси замес­т­ника на лич­ния си лекар.

Плаща си и за измер­ване на кръв­ното. И пита защо?

Янка Атанасова води майка си по спеш­ност при дежур­ните лекари и при так­сата от 5 лева, Рени Абсет е платила такса за прег­лед на 6-годишното си дете. Въп­реки че по закон децата са осигурени.

От Цен­търа за защита правата на пациен­тите смятат, че всяка такса за прег­лед, раз­лична от 2.90 лева е в нарушение на закона. 

През изминалата година в Здрав­ната каса са пос­тъпили едва 47 жалби за нарушения.