Родители на протест в подкрепа на лекар от „Пирогов”

Родители се съб­раха на протест пред “Пирогов“, за да под­к­репят напус­налия завеж­дащ специализираната клиника по дет­ска ортопедия и трав­матология. Пред „Нова телевизия” те споделиха, че условията в отделението наис­тина не са добри, но след като д-р Атанас Кацаров е зас­танал начело на отделението, обс­танов­ката се е подоб­рила.

Самият д-р Кацаров сподели, че напуска, защото не му харесва какво се случва в “Пирогов“. Той не е съг­ласен с промяната на плана за ремонта на дет­с­ките клиники.

“Аз съм трън в очите на много хора. За да запазя клиниката, явно трябва да се махна“, под­черта специалис­тът.

Той обясни, че кон­ф­лик­тът идва от това, че ремон­тът раз­бива работата им. Отделенията се натик­вали в няколко стаи на четири раз­лични етажа, далеч от операцион­ните.

Още 7 заяв­ления за напус­кане на лекари са подадени досега в в клиниката.

Кацаров смята, че потър­певши ще са пациен­тите, защото лекарите няма как да следят неп­рекъс­нато със­тоянието им. Не можело да се тича по етажите.

Меж­дув­ременно дирек­торът на бол­ницата проф. Асен Бал­тов увери пред БНТ, че клиниката няма да бъде зак­рита.