БСП: ГЕРБ бягат от лидерски дебат

БСП: ГЕРБ бягат от лидерски дебат

Смесването на формите - експерти и лидери заедно, е неприемливо, категорични са социалистите

Екипът на БСП пред­лага лидер­с­кият дебат между Кор­нелия Нинова и Бойко Борисов да бъде очи в очи, съоб­щиха от прес­цен­търа на Национал­ния съвет на БСП. Неп­рием­ливо е за нас да се смес­ват фор­мите — екс­перти и лидери заедно, защото хората зас­лужават да чуят от първо лице визията на всеки един лидер за бъдещето на Бъл­гария. Съг­ласие по това не беше пос­тиг­нато между екипите на БСП и ГЕРБ и затова лидер­с­кият дебат не може да бъде осъщес­т­вен, раз­к­риха още от „Позитано“ 20, допъл­вайки, че Кор­нелия Нинова е готова и чака — когато ГЕРБ решат, че искат лидер­ски дебат очи в очи, да дебатира с Бойко Борисов по важ­ните за страната и граж­даните теми. Самата Нинова от своя страна комен­тира в ефира на Би Ти Ви, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се притес­нява от личен сблъсък с нея и именно на това се дъл­жат манев­рите, които пред­п­риемат от екипа на ГЕРБ. Тя обясни, че двете пар­тии имат основни раз­лич­ния по отношение фор­мата на дебата. По думите й левицата иска лидер­ски дебат Нинова-Борисов, докато от ГЕРБ нас­тояват за фор­мат лидер плюс екип. “Това ни пред­ложиха. Но ние искаме среща лидер-лидер, екип-екип“, поясни пред­седателят на БСП и добави, че според нея Борисов се притес­нява от личен сблъсък. “Екипите винаги може да дебатират по прог­рамите. За нас беше важен лидер­с­кият дебат, който вероятно няма да се със­тои, тъй като очевидно Борисов не желае“, допълни Кор­нелия Нинова и под­черта, че дебат на 1 март в НДК ще има само ако е във фор­мат лидер срещу лидер и екип срещу екип. Пред­седателят на БСП комен­тира и основ­ните раз­лики между прог­рамата на социалис­тите и тази на ГЕРБ. “Те са за изтег­ляне на дър­жавата от всичко и за свободата на пазара. Ние сме за засил­ване ролята на дър­жавата. Те внесоха закона за кон­цесиите, чрез който всички дър­жавни богат­с­тва се раз­дават на кон­цесии. Ние внесохме законоп­роект за дър­жав­ната и общин­с­ката соб­с­т­веност, в който тя се запазва и се управ­лява от екс­перти, не от политици“, обясни Нинова. Тя посочи, че мер­ките за опрощаване на лихви по ипотечни кредити за млади семейс­тва не са популизъм, а реал­ност. Според нея пар­ламен­тът може да принуди час­т­ните банки да опрощават лих­вите с приемане на закон. „Пред­вид печал­бите им, бан­ките могат да си го поз­волят и няма да напус­нат Бъл­гария“, смята Нинова. Лидерът на социалис­тите изтъкна, че основ­ната философия в прог­рамата на БСП е раз­витието на бъл­гар­с­ката икономика и произ­вод­с­т­вото, и обеща да наложи таван на суб­сидиите в земеделието. По думите й в момента 80% от дър­жав­ните суб­сидии в сек­тора се раз­п­ределят към няколко големи фирми. Според Нинова, когато става дума за сек­тор „Земеделие“, трябва да се акцен­тира върху мал­ките фирми и произ­водителите на месо, мляко и зелен­чуци. “Правили сме много грешки, но БСП никога не е приватизирала пред­п­риятия и индус­т­рия, които са дър­жавна и общин­ска соб­с­т­веност. Тук сме пос­ледователни. В социал­ната политика за младите също сме пос­ледователни“, каза още Кор­нелия Нинова. Относно идеите на пар­тията за преиз­чис­ление на пен­сиите тя посочи, че то ще струва 800, а управ­лението на БСП няма да трупа заеми за раз­лика от ГЕРБ. Във връзка с евен­туал­ните пар­т­ньори за със­тавяне на кабинет след изборите, Нинова категорично отх­върли въз­мож­ността за коалиция с ГЕРБ и ДПС.