„Афис“: БСП дърпа с 2% на ГЕРБ

БСП води с 2% на основ­ния си опонент ГЕРБ. Социалис­тите са под­к­репени от 26% от решилите да гласуват, докато пар­тията на Бойко Борисов получава под­к­репата на 24% от избирателите. Това показва ново социологическо проуч­ване на аген­ция “Афис“. Според социолозите на трето, чет­върто и пето място се класират съот­ветно Обединените пат­риоти (7.2%), ДПС (5.7%) и “Воля“ (4.3%) на Веселин Марешки. В началото на кам­панията за поред­ните пар­ламен­тарни избори кар­тината изг­лежда все по-объркана, комен­тират социолозите. Две фор­мации са със спорни шан­сове за влизане в 44-то НС, но не трябва да бъдат отпис­ван — “Рефор­матор­ски блок — Глас народен“ (3,8%) и “АБВ — Движение 21“ (2,8%), сочи още проуч­ването. Останалите учас­т­ници, между които “Да, Бъл­гария“ (1,1%), “ДОСТНПСД“ (0,7%), “Нова репуб­лика“ (0,6%) и др. сборно получават под­к­репата на 6,2% от избирателите. При досегаш­ния раз­вой на кам­панията не е ясно коя пар­тия ще бъде първа сила. Която и да е тя, на този етап не може да се твърди, че ще получи дос­татъчно под­к­репа за самос­тоятелно мнозин­с­тво. БСП и ГЕРБ ще раз­полагат с приб­лизително по около 35% от мес­тата в пар­ламента, а останалите 30% ще бъдат поделени между влез­лите по-малки пар­тии. Нито една от по-малките пар­ламен­тарни групи обаче няма да може да добави недос­тигащите около 15%, сочи проуч­ването.