Избраха двама претенденти за нов Врачански митрополит

Три тура бяха необ­ходими на епар­хийс­ките избиратели, за да излъчат двама от пред­ложените им от Светия Синод дос­тойни епис­копи за нов Врачан­ски мит­рополит, съоб­щиха от прес­цен­търа на Синода.

Изис­к­ваните от Устава на БПЦ повече от половината от гласовете на избирателите получиха Браницки епис­коп Григорий и Агатопол­ски епис­коп Йеротей.

На със­тоялия се на 5 март епар­хийски избирателен събор във Враца избирателите излъчени от епар­хията дадоха своите гласове за: Негово Преос­вещен­с­тво Браницки еп. Григорий — 18 гласа и Негово Преос­вещен­с­тво Агатопол­ски епис­коп Йеротей — 14 гласа.

След одоб­рението на епар­хийс­кия избор, в пър­вата света неделя мит­рополитите от Светият Синод ще изберат и утвър­дят канонически за мит­рополит на овакан­тената Старозагор­ска епар­хия един от двамата изб­рани кан­дидати.

На 11 март е нас­рочено заседание на Св. Синод на БПЦ на което ще се раз­г­леда докумен­тацията от проведения избор. В случай, че Светия Синод счете избора за изряден на 12 март ще се проведе каноничен избор в парак­лиса „Св. цар Борис – Пок­ръс­тител” в Синод­ната палата, при който митрополитите,начело с Негово Светей­шес­тво Бъл­гар­с­кия пат­риарх Неофит, ще изберат един от двамата епар­хийски изб­раници и ще го утвър­дят окон­чателно за Врачан­ски мит­рополит.