Акция „Спрете геноцида над населението в Донбас“ пред украинксото посолсво в София

Акция „Спрете геноцида над населението в Донбас“ пред украинксото посолсво в София

Пред посол­с­т­вото на Украйна в София се проведе Меж­дународна акция „Спрете геноцида над населението в Дон­бас“. Акцията се проведе на пети март, като освен у нас, такива имаше и в Русия, Сър­бия, САЩ, Великоб­ритания, Фран­ция, Гер­мания, Италия, Чехия, Мол­дова, Естония, Словения, Полша и др. В София Меж­дународ­ната акция „Спрете геноцида на населението в Дон­бас“ беше под­к­репена от Граж­дан­ско Сдружение „Приятели на Русия и Правос­лав­ния Свят“, моток­луб „Нощни вълци“ (отделение София), Национално Движение „20-ти Април“ и други мирни протес­тиращи. Акцията започна с панихида в памет на избитите деца в Дон­бас, всички загинали мирни граж­дани, избитите опъл­ченци и украин­ски вой­ници в братоубийс­т­вената война. Панихидата бе отс­лужена от отец Петър. Свещеникът произ­несе и молитва за мир между брат­с­ките народи: Бъл­гария, Русия, Украйна, Македония, Сър­бия, Румъния, Донецк, Луганск и всички останали правос­лавни страни. Едноминут­ното мъл­чание в памет на загиналите обаче беше грубо нарушено от пред­с­тавителите на кон­т­рап­ротест в под­к­репа на украин­с­ките власти. Със сирени, мегафони и обдини реп­лики кон­т­рап­ротес­тиращите пред украин­с­кото посол­с­тво, които се бяха съб­рали без раз­решение от Столична община, заг­лушаваха молит­вите на отеца, а по-късно и словото на коор­динатора на акцията „Спрете геноцида над населението в Дон­бас“ в Бъл­гария Олга Гур­ска, която огласи Обръщението на коор­динаторите и учас­т­ниците в Меж­дународ­ната акция към лидерите на водещи световни дър­жави, меж­дународни инс­титуции за защита на правата на човека и цялата меж­дународна общ­ност. Заг­лушени бяха и речите на другите учас­т­ници в акцията. Със заповед от украин­с­кото посол­с­тво на учас­т­ниците в акцията не бе поз­волено да оставят снимки на загиналите деца в Дон­бас, цветя и свещи в памет на убитите хора в Украйна пред оградата на посол­с­т­вото.