90 лекари не достигат в столичната Спешна помощ

90 лекари не достигат в столичната Спешна помощ

В столич­ната Спешна помощ всички сес­т­рин­ски и шофьор­ски места са заети, но има недос­тиг на лекари. Нужни са още 90 души, за да запъл­ним необ­ходимата бройка, това заяви пред БНТ дирек­торът на софийс­ката Спешна помощ д-р Георги Гелев. Той уточни, че има дос­татъчно линейки, но автопар­кът вече е остарял.

Според него тен­ден­цията за лип­с­ващи лекари може да се промени, тъй като зап­латите в сек­тора са започ­нали да се увеличават и в момента били на едно добро ниво. По думите му показателно било, че до 2016 г. е имало повече напус­нали Спеш­ната помощ, откол­кото пос­тъпили на работа. Тези данни обаче се променили през миналата година, а през тази вече има наз­начени нови 7 лекари, както и 7 парамедици.

Д-р Гелев каза още, че случаят с 8-годишното момиченце, което падна от лифт в Боровец, показ­вал, че е крайно време в курорта да бъде нап­равен филиал на Спешна помощ.

“Когато стана инциден­тът с детето имаше и катас­т­рофа на пътя София-Самоков. В Самоков има два екипа на Спешна помощ, които мисля, че са дос­татъчни, и те са тръг­нали към тран­с­пор­т­ното произ­шес­т­вие. Наложи се един екип от София да тръгне, за да помогне на детето. В пос­лед­ните години Боровец става все по-голям курорт и трябва да има филиал на Спешна помощ“, каза д-р Гелев.

От “Пирогов“ обявиха, че пад­налото дете е в стабилно със­тояние. Вчера то е било оперирано по спеш­ност, а през нощта не е имало никакви оплак­вания. “Детето е в добро общо със­тояние, оперираният край­ник не е оточен и е с добра цир­кулация“, уточ­ниха от бол­ницата.

Дирек­торът на Спешна помощ каза още, че при случая с починалата 11-годишна ученичка от столич­ното 52-о училище има огромно забавяне при подаването на сиг­нала от страна на дирек­тора и учител­ката. По думите му линей­ката е успяла да откара момичето до “Пирогов“ за 27 минути от подаването на сиг­нала. Така д-р Гелев отрече твър­денията на дирек­тора на училището, че екипът на Спешна помощ е закъс­нял с над половин час.