СЕМ се самосезира за предизборен клип на ДОСТ

СЕМ се самосезира във връзка с предиз­бор­ния клип на ПП ДОСТ, в който учас­тва тур­с­кият пос­ланик в София, раз­кри пред­седателят на СЕМ Мария Стоянова, цитирана от аген­ция „Фокус“. „Съветът за елек­т­ронни медии се самосезира във връзка с предиз­борен клип, излъч­ван по БНТ. В него в общ план се вижда пос­ланика на Р Тур­ция в Бъл­гария г-н Сюлей­ман Гьокче, но инс­т­румен­тариума, който раз­полага регулаторът по съдър­жанието, а именно Закона за Радиото и телевизията и ИК, трудно може да се приложи в този казус. Въп­реки това тази смущаваща проява на пред­с­тавител на чужда дър­жава в предиз­борен клип на бъл­гар­ска пар­тия по време на бъл­гар­ска кам­пания за избор на Пар­ламент ни задъл­жава да сезираме ЦИК“, комен­тира тя. „Агитацията на тур­ски минис­тър за една от пар­тиите, учас­т­ващи в пред­с­тоящите пар­ламен­тарни избори у нас, е дирек­тна намеса във вът­реш­ните работи на страната ни“, комен­тира от своя страна бив­шият кон­сул на Бъл­гария в Одрин Георги Димов. Припом­няме ви, че подобна агитация за пар­тията на Мес­тан нап­рави тур­с­кият социален минис­тър Мех­мет Мюез­зиноглу. Пред камерите на БТВ дип­ломатът бе категоричен, че това е крайно неп­рием­ливо и грубо дейс­т­вие и е необ­ходим остър дип­ломатически демарш от наша страна. „В дип­ломатичес­ката прак­тика има два начина — или се изготвя остра протес­тна нота и нашият пос­ланик в Анкара я връчва, или тук се извиква тур­с­кият пос­ланик да дава обяс­нения“, разясни бив­шият ни кон­сул.