ЦИК спира скандалния клип на ДОСТ

Цен­т­рал­ната избирателна комисия (ЦИК) реши предиз­бор­ният клип на ДОСТ, в който учас­тва тур­с­кият пос­ланик Сюлей­ман Гьокче, да бъде спрян от излъч­ване, след като СЕМ се самосезира и подаде сиг­нал до Комисията, съобщи бТВ. Лидерите на ДОСТ Лютви Мес­тан и на НПСД Орхан Исмаилов ще бъдат глобени. Припом­няме ви, че първи шум около скан­дал­ния видеок­лип бе вдиг­нат най-напред от БСП, Обединени пат­риоти и няколко други политически фор­мации. Като неп­рием­лива окачес­т­виха агитацията и от ГЕРБ, а в сряда Вън­шно минис­тер­с­тво привика тур­с­кия пос­ланик Сюлей­ман Гьокче, за да го предуп­реди, че не може чужда страна да се намесва в национал­ните избори на суверенна дър­жава. Предуп­реж­дението бе отп­равено и заради учас­тието на пос­ланика в клипа, и заради отк­ритата предиз­борна агитация в Тур­ция от страна на тур­с­кия социален минис­тър в полза на ДОСТ. Един­с­т­вената реак­ция на ДОСТ днес беше да пуб­ликуват предиз­борен клип на “Атака“ от 2014 г., на който се вижда как лидерът на националис­тите Волен Сидеров отк­рива кам­панията си в Русия. “Пат­риотите“, които отк­риват на руски език предиз­бор­ната си кам­пания в Мос­ква и искат излизането на Бъл­гария от ЕС и НАТО, сега нас­тояват за спиране на предиз­бор­ния клип на ДОСТ, в който в хиляд­ното множес­тво, почело жер­т­вите на комунис­тичес­кия режим и въз­родител­ния процес, се вижда фигурата на един пос­ланик“, въз­негодуваха от ДОСТ. Новоиз­люпеният сърат­ник на Мес­тан — Евгений Михай­лов също се опита да защити съпар­тий­ците си, като определи скан­дал­ния клип просто като масовка. “Какво лошо виж­дате в този клип. Аз виж­дам едни 1000 души, които под­насят цветя на Тюр­кан. Тур­с­кият пос­ланик просто беше там“, заяви Михай­лов и добави, че ДОСТ не била етническа пар­тия и щяла да пред­лага десни политики и антикомунис­тически закони.