Петър Кънев: Ще подкрепяме българската индустрия

Петър Кънев: Ще подкрепяме българската индустрия

Реал­ният биз­нес и произ­вод­с­т­вото вър­вят все по-тежко. Това, което съм поел като ангажимент и го пос­тавям за чет­върти път пред Минис­тер­с­т­вото на регионал­ното раз­витие, е пътят Царево-Малко Тър­ново. Четирилен­товият път ще стане с ГЕРБ или без ГЕРБ”. Това заяви водачът на лис­тата на „БСП за Бъл­гария” в Бур­гас Петър Кънев по време на отк­риването на предиз­бор­ната  шатра на левицата в цен­търа на Бур­гас. На отк­риването на шат­рата присъс­т­ваха и кандидат-депутатите Николай Тишев, Тодор Бай­чев, Паруш Парушев и Стоян Желяз­ков. Петък Кънев заяви, че всички срещи в Бур­гаска област преминават при доста силен интерес.  „Прог­рамата ни е много добре струк­турирана и много добре се приема. На 26 март ще имаме победа. Основ­ното пос­лание на нашата кам­пания е „Поис­кай промяната“. Над 90 % от бъл­гар­с­ките граж­дани са „За“ промяна“,  комен­тира вторият в лис­тата Николай Тишев. 

Водачът на лис­тата на „БСП за Бъл­гария” Петър Кънев, заяви в Примор­ско, че неп­ременно трябва да се залага на индус­т­рията и на нови инвес­тиции в произ­вод­с­т­вото, тъй като не може цялото Южно Чер­номорие да раз­чита един­с­т­вено на туризма, който е силен само около три-четири месеца в годината. Петър Кънев бе категоричен, че трябва да се окаже помощ основно на бъл­гар­с­ките фирми и пред­п­риятия. Той комен­тира и това, че не може да се управ­лява със страх, както ГЕРБ правеше през пос­лед­ните години.

От ГЕРБ успяха за няколко години да станат като раково образувание. Където минат трева не никне. Хора, които досега са гласували за тях, вече не искат да го правят” – заяви инж. Кънев и допълни, че трябва да се съз­дадат нор­мални условия за нор­мален малък биз­нес. Ще ни трябва време. През пос­лед­ните години сред­ната класа почти изчезна. Все по-голяма кон­цен­т­рация има на власт и пари във все по-малък брой хора, и все по-голямо обед­няване”, каза още Кънев.