Левицата ще работи за боеспособна и модерна армия

Кан­дидатите за народни пред­с­тавители от лис­тата на “БСП за Бъл­гария“ се срещ­наха с офицери и сер­жанти от запаса и резерва в Ямбол по покана на пред­седателя на организацията полк. Иван Тодоров. “По отношение на вът­реш­ната сигур­ност ние пред­виж­даме редица мерки, които ще гаран­тират спокойс­т­вието на граж­даните, особено в по-малките населени места — засил­ване на полицейс­кото присъс­т­вие, по-добро оборуд­ване, отпус­кане на повече сред­с­тва за пат­рулиране.“ Това каза на срещата водачът на лис­тата в региона Крис­тиан Вигенин. „Според социалиста раз­ширяването на воен­ното присъс­т­вие на НАТО в Черно море не е необ­ходимо от гледна точка на сигур­ността ни, защото не смятаме Русия за зап­лаха. Пар­т­ньорите трябва да уважават спецификите на всяка страна-членка.“ — допълни още Вигенин.

За да под­к­репи кан­дидатите на “БСП за Бъл­гария“ в срещата се включи Атанас Зафиров, член на Изпъл­нител­ното бюро на БСП.  Той припомни, че „при ГЕРБ Минис­тер­с­т­вото на отб­раната беше дадено под аренда на един човек от земедел­ска пар­тия (Николай Нен­чев – бел. ред.) и той доведе бъл­гар­с­ката армия до позорно със­тояние.“

Вигенин изтъкна, че няма нужда от цен­тър за бежанци в Ямбол­ска област.