Елена Йончева: Ако е мъж, Борисов да напусне политиката

Елена Йончева: Ако е мъж, Борисов да напусне политиката

Журналистката и кандидат-депутат от «БСП за България» призова лидера на ГЕРБ да покаже достойнство, ако се докаже, че лъже

Убедена съм, че става въп­рос за голяма лъжа. Ако се докаже, че това, което говори Борисов, не е лъжа, съм готова да се откажа от всякаква политическа дей­ност и да изляза от пар­ламента. Но ако се докаже, че Борисов лъже, ако е мъж и има чест, и дос­тойн­с­тво на дър­жав­ник, тогава той да поеме отговор­ността и да напусне политичес­ката сцена. Това заяви пред БТВ Елена Йон­чева, водач на лис­тата на „БСП за Бъл­гария“ в Хас­ково, съоб­щиха от прес­цен­търа на НС на БСП. Тя нап­рави изяв­лението си във връзка с обвинението на Бойко Борисов, че дър­жавата е плащала милиони за интер­вютата и фил­мите, които Йон­чева е правила като жур­налист в „горещи точки” на световни кон­ф­ликти. Според нея не може от позицията на два пъти министър-председател, от позицията на силата, да хвърля такава кофа с лъжи върху един човек, който 20 години е работил жур­налис­тичес­ката професия и е дала най-доброто, на което е способна. „Нямам никакво съм­нение, че този човек ще бъде осъден. Вече съм говорила с адвокати, които ще ме защитават и не се страхуват от Борисов“, каза още водачът на лис­тата на „БСП за Бъл­гария“ в Хас­ково. „За първи път чувам и че Френ­с­кото разуз­наване се намесва. Изненадана съм. Става евтин роман“, комен­тира Елена Йон­чева. 

Докумен­тал­ните филми, които аз съм правила, не са с бюджет на телевизията и тя не е плащала за моите филми. Така съм имала много повече свобода, защото не завися от финан­сирането на как­вато и да е дър­жавна инс­титуция“, обясни Йон­чева и под­черта, че е работила като вън­шна продук­ция – със спон­сор­ски зас­тавки, което фор­мира бюджета й. 

Припом­няме, че в интервю за в. „Стан­дарт” в почив­ните дни и бив­шата генерална дирек­торка на БНТ Уляна Пръмова отрече истин­ността на думите на лидера на ГЕРБ. “Когато аз бях дирек­тор на телевизията, тя имаше договор с Елена Йон­чева за изработ­ването на няколко филма. В този договор обаче нямаше никакви финан­сови задъл­жения от страна на БНТ. Г-жа Йон­чева тряб­ваше да си намери спон­сори и тя ги бе намерила. Съот­ветно и фил­мите й тряб­ваше да бъдат прид­ружени със спон­сор­с­ките зас­тавки на ней­ните спон­сори, които са й платили фил­мите. От страна на телевизията плащания към Елена Йон­чева по този договор не е имало“, раз­каза Пръмова.