Оперираха успешно дете със 100-градусово гръбначно изкривяване

5-годишно дете с бързо прог­ресираща над 100-градусова сколиоза (вид изк­ривяване на гръб­нач­ния стълб) беше оперирано и получи иновативни имп­ланти, които ще спес­тят до 10 нови хирур­гични интер­вен­ции.

Операцията, извър­шена от екипа на доц. Васил Яблан­ски в бол­ница „Токуда”, е продъл­жила малко над 5 часа.

В нея са изпол­з­вани т.нар. „маг­нитни родове”, които дават въз­мож­ност на лекарите да правят допъл­нителни нас­т­ройки за изп­равянето на гръб­нач­ния стълб от раз­с­тояние и без необ­ходимост от нови хирур­гични намеси. При това, след пос­тавянето на новия тип имп­ланти не се налага носене на гипс или кор­сет, а нап­ротив – след изпис­ване детето се насър­чава към активно движение.

Хирур­гията при дефор­мации на гръб­начен стълб е една от най-тежките оперативни интер­вен­ции, които може да претърпи човек в дет­ска въз­раст. Въп­реки това, в някои от случаите те са животос­пасяващи и един­с­т­вен шанс за мал­ките пациенти. Без лекар­ска намеса при такива пациенти изк­ривяванията могат да прог­ресират до със­тояния несъв­мес­тими с живота заради притис­кането на жиз­неноважни органи, ограничаване на дишането и др., обяс­няват от бол­ницата.