Македонци: Българският паспорт е унижение

Македонци: Българският паспорт е унижение

Погазихме идентичността си, за да не гладуват децата ни, казват македонци кандидатствали за българско гражданство

Кан­дидат­с­т­ването за бъл­гар­ски пас­порт бе най-голямото унижение в живота ни. Но нямахме друг изход“, раз­казва пред македон­с­кия сайт fokus.mk една трий­сет­годишна жена от Велес и приз­нава, че зап­латите, които тя и съп­ругът ѝ получават в Македония, просто не им стигат, за да водят нор­мален живот.

Тя споделя, че нейни близки приятели още преди много години взели бъл­гар­ски пас­порти и се преселили във Великоб­ритания: “И ние със съп­руга ми решихме да кан­дидат­с­т­ваме за бъл­гар­ско граж­дан­с­тво, за да можем да се премес­тим в чуж­бина, където зап­латите са много по-високи“.

Автор­ката на статията Вики Клин­чарова пише, че по време на раз­говора събесед­нич­ката ѝ се изчер­вила от срам, пише “Дойче веле“. Срамувала се от самата себе си, защото труд­нос­тите в живота я били накарали “да играе по чужди правила и да твърди, че е нещо, което никога в живота си не е била“.

“Тряб­ваше да научим тех­ните праз­ници и исторически лич­ности“

По-нататък трий­сет­годиш­ната жена раз­казва пред жур­налис­т­ката как цели групи — все кан­дидати за бъл­гар­ски пас­порти — пол­з­ват услугите на пос­ред­ници, които уреж­дат фор­мал­нос­тите около подаването на докумен­тите и ги под­гот­вят за интер­вюто на бъл­гар­ски език.

“Тряб­ваше да научим тех­ните праз­ници, извес­тни исторически лич­ности, а освен това тряб­ваше да докажем, че имаме бъл­гар­ски род­нини или че някой наш род­с­т­веник, нап­ример дядо, е служил в Бъл­гар­с­ката армия. Беше ни казано да не си и помис­ляме да споменаваме името Македония“, раз­казва жената. По време на интер­вюто самата тя отговаряла на въп­росите на македон­ски език, защото не искала да “слага допъл­нително сол в раната“.

30-годишната македонка раз­казва още, че цялата процедура трае доста дълго, а и струва немалко пари. “Всичко за мен и съп­руга ми излезе 1000 евро. И пак пов­тарям, за мен това беше унизително, но го нап­равихме в името на семейс­т­вото и нашето дете“.