Служебният кабинет не обсъжда еврокомисар, потвърди Деница Златева

Имена за еврокомисар в момента не се обсъж­дат от служеб­ното правител­с­т­вото. До изборите то няма да наз­начава еврокомисар. Темата ще стане на дневен ред евен­туално след вота, даде да се раз­бере вицеп­ремиерът Деница Златева в комен­тар пред медиите. Именно с този аргумент тя не пот­върди, но и не отрече слуха за Мег­лена Плуг­чиева като номинация за бъдещ член на ЕК от Бъл­гария, инфор­мира Канал 3.

По думите й, пред­седател­с­т­вото на ЕС е национална кауза, а не пар­тийна, и тук няма оцветеност. Тя допълни, че по определени теми и дис­кусии в домакин­с­т­вото ще бъдат включени и общините, а Пред­седател­с­т­вото ще бъде изнесено и извън столицата. Док­ладът за нап­редъка на Бъл­гария и Румъния по механизма за сът­руд­ничес­тво и проверка ще бъде пуб­ликуван в края на нас­тоящата година, за да не изпад­нем в нелов­кото положение като страна-домакин на Пред­седател­с­т­вото на ЕС да се налага да го започ­ваме с тази тема, заяви Златева.