Здравното министерство: Засега няма заплаха от морбили у нас

Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването взима преван­тивни мерки срещу раз­п­рос­т­ранението на мор­били на територията на страната, съоб­щиха от прес­цен­търа на Минис­тер­с­т­вото на здраевопаз­ването.

Причина за съоб­щението е раз­п­рос­т­раняващата се епидемията от мор­били в съседна Румъния. Към момента здрав­ните власти там съоб­щават за 3196 случая на болестта, сред тях и 17 жер­тви. Освен в север­ната ни съседка, за голям брой заболели док­лад­ват Италия (728 души) и Великоб­ритания (569 души).

Заболяването мор­били, по-известно като дребна шарка, е силно заразно и се харак­теризира с обща инток­сикация, въз­паление на лигавицата на гор­ните дихателни пътища, обрив по кожата и услож­нено дишане. Инфек­цията се раз­п­рос­т­ранява по въздушно-капков път.

Всички общоп­рак­тикуващи лекари трябва да нап­равят прег­лед на имунизацион­ния статус на пациен­тите си на въз­раст от 13 месеца до 18 години, под­лежащи на имунизация срещу мор­били. Наложително е отк­ритите неимунизирани да бъдат обх­ванати с една доза ком­бинирана вак­сина срещу мор­били, паротит и рубеола.

Съг­ласно бъл­гар­с­кия имунизационен кален­дар предот­в­ратяването на заболяването се осъщес­т­вява с ком­бинирана вак­сина срещу Мор­били – Рубеола – Паротит (МРП), чието пос­тавяне е задъл­жително.