Корнелия Нинова: Върховенство на закона или на телефона?

Корнелия Нинова: Върховенство на закона или на телефона?

Лидерката на БСП напомни как Бойко Борисов като премиер командваше митниците и съдебната система с СМС-и

Вчера във Фейс­бук лидер­ката на БСП Кор­нелия Нинова изрази своята позиция по темата с увол­нението на жур­налиста Иван Герелов от поста на медиен съвет­ник на премиера Гер­джиков: „Иван Гарелов е решил да защити колега жур­налист и свободата на словото. Това е негов избор и отговор­ност. Но наш, на всеки бъл­гарин избор е да решим искаме ли да тър­пим човек, който като премиер управ­ляваше мит­ниците с SMS — “Ало, Ваньо, не проверявайте там, че съм обещал да не ги закачаме“ и пок­ровител­с­т­ваше далавери. Управ­ляваше с SMS съдеб­ната сис­тема. Пом­ните ли съоб­щението до член на ВСС  по случая с двете каки? Сега, вече като бивш премиер, нарежда с SMS увол­нение в Минис­тер­ски съвет, защото се почув­с­т­вал обиден от истината. Дър­жава на смс управ­ление ли ще бъдем или дър­жава с правила, демок­рация и работещи инс­титуции на база на закон, а не на телефон?”, пише Нинова.

Гарелов заяви, че говори от свое име, в лично качес­тво и най-важното– като професионалист, като жур­налист и не е говорил от името на правител­с­т­вото. Той не е нарушил никакви правила”, комен­тира темата жур­налис­т­ката и член на НС на БСП Велис­лава Дърева. Според нея всички жур­налисти, които имат професионално дос­тойн­с­тво и съвест, в тази ситуация, когато става въп­рос за недос­той­ното поведение на Бойко Борисов спрямо Елена Йон­чева, трябва да защитят Йон­чева. „Всеки който в момента мълчи, се опозорява”, каза още Велис­лава Дърева.

Ако Гарелов е заел позиция, то тя е професионална. Гер­джиков обаче зае политическа и се под­чини на един СМС. Това вече е в раз­рез с фун­к­циите на едно служебно правител­с­тво”, категорична бе тя. 

Велис­лава Дърева заяви, че след като има дър­жавна тайна и Борисов много добре знае, че тя не може да бъде произ­несена– той обвинява Елена Йон­чева в нещо, което тя не е извър­шила, но целта е в предиз­бор­ната ситуация да стои обвинението срещу нея.