България скърби за жертвите на терора в Санкт Петербург

България скърби за жертвите на терора в Санкт Петербург

Патриарх Неофит: Не можем да останем безпричастни към болката и смущението, обзели братския православен руски народ

Дър­жавни инс­титуции, начело с президента Радев и премиера Гер­джиков, общини, религиоз­ните общ­ности, хиляди граж­дани в социал­ните мрежи и с цветя пред рус­кото посол­с­тво в столицата изразиха със­т­раданието си към Русия и рус­кия народ във връзка с невин­ните жер­тви на терора в Санкт Петер­бург.

Негово Светей­шес­тво Бъл­гар­с­кият пат­риарх и Софийски мит­рополит Неофит изп­рати до Негово Светей­шес­тво Мос­ков­с­кия и на цяла Русия пат­риарх Кирил съболез­нователно писмо, в което се казва: 

“С този акт, който е грубо посегател­с­тво срещу най-ценния дар от Бога – живота,  за пореден път се под­копава мирът, доверието и любовта между хората в нашето общес­тво. 

Ние се укрепяваме духовно във вярата, надеж­дата и любовта Хрис­това, от Него чер­пим сила и упование и така устояваме на злото в света. 

В тези дни на скръб и изпитания не можем да останем без­п­ричас­тни към бол­ката и смущението, обзели брат­с­кия правос­лавен руски народ. Затова поз­волете ми от свое име и от името на клира и миряните на Бъл­гар­с­ката правос­лавна цър­ква да изкажа най-искрени съболез­нования на Вас, на близ­ките на загиналите и пос­т­радалите”, се казва в пос­ланието на духов­ния водач на правос­лавна Бъл­гария.

Лидерът на БСП Кор­нелия Нинова след заседанието на Изпъл­нител­ното бюро на БСП заяви: „Изказ­ваме съболез­нование на близ­ките на загиналите при терорис­тич­ния акт в Санкт Петер­бург. Осъж­даме остро терорис­тич­ните актове. Пожелаваме на пос­т­радалите скорошно озд­равяване, а на всички — сили и кураж в бор­бата с тероризма”. Съболез­нования към губер­натора на Санкт Петер­бург изрази кметът на София Йор­данка Фан­дъкова.