Бунт в БЗНС срещу Николай Ненчев

Бунт в БЗНС срещу Николай Ненчев

Местни организации на партията от Перник, Ямбол и Смолян обвиниха ръководството на Реформаторския блок, че продало челните места в листите

Мес­тни струк­тури на БЗНС категорично свалиха доверието си от пред­седателя на пар­тията Николай Нен­чев и го призоваха да подаде оставка. Призивът на облас­т­ните организации на БЗНС в Пер­ник, Ямбол и Смолян прид­ружиха призива си остра дек­ларация, в която обвиняват Нен­чев и останалите лидери на Рефор­матор­с­кия блок, че лис­тите на коалицията са били пред­варително наредени и са били “час­тна соб­с­т­веност на нат­рапени водачи“. Бун­тарите твър­дят, че лис­тите на фор­мацията са били раз­п­родадени на “определени хора, които внасят определена вноска в общата каса, с която осигурявайки си водаческо или друго „избираемо“ място в листа, си купуват билет за 44 Народно съб­рание“. „Хвър­лените от политичес­кото ръковод­с­тво пер­сонални вини за слабия резул­тат на пар­ламен­тар­ните избори върху отделни съюзни членове и мес­тни лидери, не е обик­новено бягане от отговор­ност, а знак за политическа без­помощ­ност и малодушие“, категорични са раз­бун­тувалите се „земеделци“. По думите им под­писаното споразумение за явяване на изборите, което така и не беше оповес­тено пуб­лично, не е било обсъдено с облас­т­ните организации и е довело до „кон­с­т­руирането на един доста съм­нителен субект“. „Решението на специал­ния, пред­варително режисиран от Вас УС от 01.04.2017 г. за неп­риемането на остав­ката на политичес­кото ръковод­с­тво, е вече гледан спек­такъл на политичес­ката сцена и е позор и обида към 117 — годиш­ната история на БЗНС и слав­ните му герои, жер­т­вали всичко за него!“, обръщат се недовол­ните към лидера си Николай Нен­чев. Членовете на облас­т­ните организации на БЗНС припом­нят на бив­шия военен минис­тър, че „БЗНС е принад­лежал и принад­лежи на народа, а не на лидерите и политичес­ката вър­хушка“. „БЗНС не е пар­тия за лична упот­реба, не е авторитарна пар­тия — тя е организация, пос­т­роена от пър­восъз­дателите й като народов­лас­т­ническа. За честта на БЗНС. В името на запаз­ване и на вашата чест. Пос­тъпете отговорно като политици! Поемете лична отговор­ност за вашите политически решения!“, завър­ш­ват дек­ларацията си разочарованите членове на БЗНС.