Златева: Лъжа е, че българското председателство ще е най-скъпото

Твър­денията, че бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво ще е най-скъпото, са спекулации. Това написа във фейс­бук вицеп­ремиерът Деница Златева. Поводът за реак­цията й бе пуб­ликация от столич­ния вес­т­ник „Сега”: “Уважаеми колеги жур­налисти, раз­бирам, че финан­сирането на пред­седател­с­т­вото предиз­виква широк медиен интерес, но обек­тив­ността изис­ква да се придър­жаме към фак­тите, а те са: гласуван бюджет от 150 млн. лева, израз­ход­вани сред­с­тва през 2016г в раз­мер на 23 млн.лв. и отпус­нати сред­с­тва по ПМС67/05.04.2017 г. за 2017 и 2018 година в раз­мер на 69,3 млн. лв. Всякакви твър­дения, как нашето пред­седател­с­тво ще е най-скъпото, как ще над­с­кочи 230 млн.лв. са чисти спекулации“, съобщи Златева.