На ГКПП „Кулата“ задържаха мъж и жена, пренасящи 7000 бойни патрона

На ГКПП „Кулата“ задържаха мъж и жена, пренасящи 7000 бойни патрона

Седем хиляди бойни пат­рона и пис­толет отк­риха при проверка на лек автомобил гранич­ните полицаи на ГКПП “Кулата“, съобщи БНР. Мъж и жена са пътували в лекия автомобил от Бъл­гария за Гър­ция. Заради съм­нения в поведението на жената, служителите на “Гранична полиция“ са извър­шили детайлна проверка. В тай­ник под дъното на колата са отк­рити седемте хиляди бойни пат­рона и 1 пис­толет. Автомобилът е задър­жан, а мъжът и жената са арес­тувани и раз­питани. Към момента няма официална инфор­мация за къде е бил пред­наз­начен бой­ният арсенал и дали задър­жаната пратка е част от оръжеен канал. Меж­дув­ременно, на МП „Калотина“ мит­ничари отк­риха 3720 кг. оцетен анхид­рид — прекур­сор за произ­вод­с­тво на хероин. Прат­ката е отк­рита при проверка на три товарни автомобила, превоз­ващи ябълки от Сър­бия за Ирак. Соб­с­т­вената стой­ност на отк­рития оцетен анхид­рид е малка — около 1700 лева на тон. От задър­жаното количес­тво обаче може да се произ­веде над 1,5 тона хероин, чиято стой­ност по цени на съдоп­роиз­вод­с­т­вото е над 135 млн. лв. Трите камиона са прих­ванати на МП „Калотина“ и са селек­тирани за сканиране, с което са кон­с­татирани аномалии в плът­ността на превоз­вания товар. При провер­ката мит­ничес­ките служители установяват, че в част от щай­гите с ябълки са укрити туби, съдър­жащи оцет­ния анхид­рид. Общото количес­тво, отк­рито в трите камиона, е с нето тегло 3720 кг, раз­п­ределени в 178 туби.