МОН: Нарушен е диалогът между учители и родители

МОН: Нарушен е диалогът между учители и родители

Според просветния министър Николай Денков преподавателите трябва да бъдат облекчени от административните дейности, за да се върнат към основната си функция, а именно - да преподават

МОН излезе с план срещу агресията в училище. Според минис­тър Николай Ден­ков това е най-трудната тема. Когато има агресия сред въз­рас­т­ните и в общес­т­вото, няма как тя да не присъс­тва и сред децата, предаде Нюз.бг.

Има същес­т­вено увеличаване на регис­т­рираните случаи на агресия в училищата за една година, стана ясно от думите му. В същото време инс­титуциите реагират бавно.

Не трябва обаче да са чака да инцидент, за да се задейс­т­ват инс­титуциите, смята прос­вет­ният минис­тър.

Трябва да има ясно дейс­т­вие и стъпки как да се под­ходи към такова дете. То може да бъде изведено от клас, за да не пречи на другите. С него трябва да работят психолози и да му помог­нат.

Според МОН нарушен е диалогът между учители и родители. Какво ще бъде наказанието за провинилото се дете, ще се решава от учителите с обсъж­дане с родителите. Самите родители трябва да под­помог­нат изпъл­нението на сан­к­цията.

Трябва да се облек­чат преподавателите от админис­т­ратив­ните им дей­ности. Така те ще се вър­нат към основ­ната си фун­к­ция, а именно — да преподават, смята Ден­ков.

От думите му стана ясно, че се обчис­лят няколко варианта за медицин­ски специалисти в училище.

Мер­ките изис­к­ват финан­сови сред­с­тва, които трябва да залег­нат в бюджета за след­ващата година.

Около 17 милиона лева са нужни за психолог или педагогически специалист във всяко училище. Идея е да се нап­равят и ученически пат­рули, които да бдят за реда в училище.

Учителят не може да е нав­сякъде, категоричен е минис­тър Ден­ков. Децата трябва да са ангажирани с интересни извън­к­ласни занимания.

Видеонаб­людението също остава тема за сигур­ността в училище. Трябва да има сис­тема от мерки, в която всички да се включат, убеден е Николай Ден­ков.