Само за година: Стопихме се с 52 000 души

Само за година: Стопихме се с 52 000 души

Раждат се по-малко деца, населението застарява, 75% от всички бракове са сключени в градовете, сочат данни на НСИ

Към 31 декем­ври 2016 г. населението на Бъл­гария е 7 101 859, което пред­с­тав­лява 1.4% от населението на Европейс­кия съюз, сочат данни на Национал­ния статис­тически инс­титут (НСИ) за „Население и демог­раф­ски процеси през 2016 г.”.

Населението на страната е намаляло с 51 925 души в срав­нение с 2015 г., или с 0.7%. Мъжете са 3 449 978 (48.6%), а жените – 3 651 881 (51.4%), или на 1 000 мъже се падат 1 059 жени.

През 2016 г. са регис­т­рирани 26 803 юридически брака – с 917 по-малко спрямо пред­ход­ната година. Три чет­върти от всички регис­т­рирани бракове (19 977) са сред населението в градовете.

Сред­ната въз­раст при сключ­ване на първи брак за мъжете и жените е съот­ветно 31.1 и 28.1 години. Спрямо пред­ход­ната година сред­ната въз­раст се увеличава съот­ветно с 0.2 години за мъжете и 0.3 години за жените, сочат дан­ните от НСИ.

През 2016 г. в страната са регис­т­рирани 64 984 живородени деца и в срав­нение с пред­ход­ната година броят им намалява с 966 деца.

Броят на умрелите през 2016 г. е 107 580 души, а коефициен­тът на обща смър­т­ност – 15.1‰. Спрямо пред­ход­ната година броят на умрелите намалява с 2 537 случая.

Според дан­ните продъл­жава процесът на зас­таряване на населението. В края на 2016 г. лицата на 65 и повече навър­шени години са 1 472 116, или 20.7% от населението на страната. В срав­нение с 2015 г. делът на населението в тази въз­рас­това група нарас­тва с 0.3 процен­тни пун­кта, а спрямо 2001 г. – с 3.8 процен­тни пун­кта.

Процесът на зас­таряване е по-силно изразен сред жените откол­кото сред мъжете.

Относител­ният дял на жените на въз­раст над 65 години е 24.1%, а на мъжете – 17.2%. Тази раз­лика се дължи на по-високата смър­т­ност сред мъжете.