Оповестяват резултатите от проверката на кабинета „Борисов 2“ до края на април

Оповестяват резултатите от проверката на кабинета „Борисов 2“ до края на април

При нужда ревизията отива в прокуратурата, категоричен е Огнян Герджиков

Под­робни отчети за ревизията, нап­равена в минис­тер­с­т­вата, ще бъдат пуб­ликувани в сай­товете на ведом­с­т­вата в края на април. Това раз­кри в интервю пред БТА служеб­ният министър-председател проф. Огнян Гер­джиков. Припом­няме ви, че още в началото на ман­дата на служеб­ното правител­с­тво стана ясно, че ще бъде нап­равена проверка на дей­ността на минис­т­рите от кабинета “Борисов 2“, като основ­ният акцент са общес­т­вените поръчки. “Работа на правител­с­т­вото е да извърши провер­ките, специализираните органи да поемат нататък и съот­ветно да наложат съот­вет­ните сан­к­ции, ако има основание за такива“, каза служеб­ният министър-председател Гер­джиков. “Натък­нах се на множес­тво под­водни течения, получих и удари под кръста. В Бъл­гария има лоши и без­с­к­рупулни хора. Някои от тях фор­мират общес­т­веното мнение. Но… е хубаво, че те са изк­лючения“, заяви още Гер­джиков и припомни, че отк­ритите неред­ности в Минис­тер­с­т­вото на отб­раната бяха предадени на Аген­цията за дър­жавна финан­сова инс­пек­ция и на прокуратурата. Относно организацията на изборите служеб­ният премиер изрази задовол­с­тво от работата на ръководения от него екип. „Никакво колебание нямам за този извод“, комен­тира Гер­джиков и допълни, че винаги има и ще има недоволни. “Раз­бира се, че имаше и много опити за тър­говия с гласове. Но органите на МВР и прокуратурата работеха много ефек­тивно и много от опитите бяха пресечени и бяха образувани множес­тво досъдебни произ­вод­с­тва, а вече има и осъдени за това изк­лючително грозно прес­тъпно поведение срещу демок­рацията“, заяви премиерът. Попитан кои са най-неотложните стъпки по под­готов­ката на Бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво на Съвета на ЕС през 2018 г., министър-председателят отговори, че най-важното, знак за периода, в който Бъл­гария ще ръководи Съвета на Европейс­кия съюз, е, че по “бъл­гар­ско“ време ще бъдат взети общите решения за бъдещето на Съюза. “Страхотен шанс за нас! Не трябва да го пропиляваме“, комен­тира Гер­джиков. “Преди всичко искам да благодаря на президента Радев, който успя да фор­мира кабинет с много ярки лич­ности — великолепни специалисти в своите области. Истин­ско удовол­с­т­вие е да се работи с тях“, каза премиерът, но отбеляза, че има и резерви към дей­ността на някои от минис­т­рите. “Но и минис­т­рите могат да имат претен­ции към мен самия. Мой прин­цип е да уважавам дос­тойн­с­т­вото на хората и държа забележ­ките си да отп­равям не пуб­лично, а пер­сонално, когато се е налагало. Но тези случаи не са много“, допълни министър-председателят.