Експерт: БСП ще бъде реално действащ коректив в 44-тото НС

В след­ващото правител­с­тво за пръв път от доста време има въз­мож­ност за реално дейс­т­ваща и силна опозиция, заяви в интервю за радио „Фокус“-Велико Тър­ново политологът проф. Тодор Галунов. „БСП има 80 депутати, които ще поз­волят на тази фор­мация да бъде реално дейс­т­ващ корек­тив. Ако към нея прибавим и ДПС, тогава ще има 106 народни пред­с­тавители, които ще са в опозиция. Самата опозиция може би ще държи духа на досегаш­ната политическа прак­тика, тоест за управ­лението да не се казва по същес­тво нищо добро, да се тър­сят слабите места в управ­лението на ГЕРБ и коалицион­ните пар­т­ньори и да се под­готвя една бъдеща далечна политическа промяна“, смята проф. Галунов. Той заяви, че не изк­лючва тази кон­с­титуционна политика да бъде гар­нирана с гласуване по определени проб­леми в под­к­репа на правител­с­т­вото. „Това се отнася по-скоро за ДПС, което в някои моменти тематично ще оказва под­к­репа на новото правител­с­тво. БСП ще трябва да се държи като по-твърда опозиция. Някъде между управ­ляващи и опозиция трябва да пос­тавим новата пар­тия „Воля“. Тези 12 депутати, докол­кото забеляз­вам, по-скоро гравитират около управ­лението на ГЕРБ, но тази пар­тия не беше ясно поканена да учас­тва в управ­лен­с­кия екип“, поясни проф. Галунов.