Първанов: В Москва наричат Сашо Дончев мошеник

Президен­тът на Репуб­лика Бъл­гария за периода 20022012 г. Георги Пър­ванов комен­тира пред Би Ти Ви вчера скан­дала „ЦУМ гейт”, свър­зан със срещата на газовия биз­нес­мен Сашо Дон­чев с глав­ния прокурор Сотир Цацаров, проведена в офиса на биз­нес­мена и вече бивш член на Изпъл­нител­ното бюро на БСП Георги Гер­гов. Пър­ванов изтъкна, че Сашо Дон­чев си е поз­волил пуб­лично да намеси името му. „Тезата му е, че аз и президен­тът Владимир Путин сме искали да нап­равим промени в ръковод­с­т­вото на „Овер­газ”. Това е нелепо. 10 години убеж­давам президента Путин  да премах­нем пос­ред­ниците. „Случ­вало се е да се чуе приказка за гос­подин Дон­чев. Спом­ням си при една от срещите, един от домакините попита с чув­с­тво за хумор: „Абе, този не е ли някакъв жулик?“ Тогава не знаех тази руска дума и после нап­равих справка. Тя значи просто мошеник. Това е оцен­ката в Мос­ква. Дон­чев има проб­леми в Мос­ква, и то не от скоро. И сега се опитва да прех­върли вината на „здравата глава“, заяви той. “Как си пред­с­тавяте да отида при Путин и да си говорим за член на някакъв борд“, попита той.    „В кабинета на Георги Гер­гов съм бил преди 15 години, когато сме били съпар­тийци. В трис­т­ранни фор­мати не учас­т­вам”, отсече президен­тът Пър­ванов.