Прокуратурата погна заместник на Митов за безстопанственост

Прокуратурата погна заместник на Митов за безстопанственост

Софийска град­ска прокуратура, звено “Антикоруп­ция“, обвини Христо Ангеличин — бивш замес­т­ник минис­тър на вън­ш­ните работи, в без­с­топан­с­т­веност. Ангеличин е обвинен, че не е не е упраж­нил дос­татъчен кон­т­рол върху работата на дирек­тора на дирек­ция “Управ­ление на соб­с­т­веността и материално-техническо осигуряване“ в МВнР. Прес­тъп­лението си Ангеличин е извър­шил при условията на продъл­жавано прес­тъп­ление — с две деяния и е в нарушение на задъл­женията си да наб­людава и кон­т­ролира дей­ността на дирек­ция. От дейс­т­вията на бив­шия заместник-министър са пос­лед­вали значителни щети за Минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи, които прокуратурата оценява на 494 458,03 лева. Парите са изп­латени по силата на две споразумения, сключени между МВнР и МЗХ, на тър­гов­ско дружес­тво. Сумата, посочва прокуратурата, е недъл­жимо платена, тъй като тър­гов­с­кото дружес­тво не е спазило ценовото пред­ложение.