Цветлин Йовчев: България има нужда от нова концепция за реформа в МВР

“Не може да има идеално минис­тер­с­тво в една нес­табилна дър­жава“. Това заяви бив­шия вът­решен минис­тър Цвет­лин Йов­чев пред bTV. Според него правител­с­т­вото Борисов 3 няма да успее да пос­тигне кон­сен­сус с другите политически пар­тии. Йов­чев посочи, че Бъл­гария има нужда не само от нова стратегия, а нова кон­цеп­ция и док­т­рина за рефор­мата във вът­реш­ното минис­тер­с­тво. По думите му реформа не трябва да се прави само в едно звено, а в цялата сис­тема. Той добави и че в страната ни има специалисти, които са способни да нап­равят промените, но за целта трябва някой да оглави рефор­мата. Относно положението в Тур­ция Йов­чев сподели, че в южната ни съседка има процеси, които могат да бъдат повод за притес­нение относно сигур­ността на дър­жавата ни. Според него Бъл­гария има нужда от стратегия за национална сигур­ност, в която трябва да има на първо място дефиниция на национал­ния интерес и чак след това стратегия, която да гаран­тира пос­тигането на този интерес. Относно промените в армията, по които минис­търа на отб­раната Красимир Каракачанов заяви, че ще работи, Йов­чев сподели, че генерал­ните проб­лемит в армията ни са два. На първо място той посочи, че страната ни не може самос­тоятелно да пок­рие всички звена за това да има силна армия, а на второ — дъл­боката тех­нологична изос­таналост.