Разследват неизгодна сделка за компютърен томограф в пловдивския онкоцентър

Вър­хов­ната касационна прокуратура е образувала досъдебно произ­вод­с­тво срещу длъж­нос­тни лица от “Ком­п­лек­сен онкологичен цен­тър — Плов­див“ ЕООД за съз­нателно сключ­ване на неиз­годна сделка, съоб­щиха от дър­жав­ното обвинение. Според раз­с­лед­ващите от сдел­ката са нас­тъпили щети за дружес­т­вото в раз­мер на повече от 500 000 лв. и случаят е особено тежък. От прокуратурата пояс­няват, че пред­мет на сдел­ката е дос­тавка, мон­таж и въвеж­дане в екс­п­лоатация на 32-срезов ком­пютърен томог­раф за нуж­дите на онкоцен­търа на стой­ност 950 000 лева. В сиг­нала до прокуратурата са изложени данни за злоупот­реби при закупуването на томог­рафа. Провер­ката по случая е извър­шена лично от прокурор от ВКП и от ДАНС. От дър­жав­ното обвинение пояс­няват, че с пос­танов­ление на глав­ния прокурор е раз­поредено наказател­ното произ­вод­с­тво да се проведе под ръковод­с­т­вото на Специализираното звено “Антикоруп­ция“ — Софийски град­ски съд, за да се пос­тигне по-пълно, всес­т­ранно и обек­тивно раз­с­лед­ване.