Държавното обвинение се отчете за дейността си през 2016 г.

Държавното обвинение се отчете за дейността си през 2016 г.

В доклада на главния прокурор се отчита намаляване на броя на прекратените производства и върнатите от съда дела

Главният прокурор Сотир Цацаров внесе във Висшия съдебен съвет Доклад за дейността на прокуратурата и на разследващите органи за 2016 г., съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение. Освен цялостната дейност напрокуратурата за 2016 г., в доклада е направен и сравнителен анализ с данните от предходните две години. Основните резултати, тенденции и изводи в доклада са разделени на няколко направление. Относно наказателните производства, в доклада се посочва, че делът на решените спрямо наблюдаваните преписки е трайно висок е — 95,6%, при 95,4 % за 2015 г. и 96% за 2014 г. Отчита се сериозен ръст и при бързите (21,3%) и незабавните (41,1%) производства. Нарастват внесените в съда прокурорски актове при известен спад на предадените на съд лица. Намалява броят на прекратените и спрените производства. Според отчета на главния прокурор се наблюдава и устойчива тенденция на досъдебни производства, приключили в срок до 7 месеца — 74 % от делата за 2016 г., при 75 % за 2015 г. На този фон продължава да намалява делът на върнатите от съд дела — 4,9% за 2016 г., при 5,1% за предходната година. Запазва се високото ниво на осъдените и санкционираните лица с влязъл в сила съдебен акт — 97,5%, при 97,2% за 2015 г., респективно това означава намаляване на оправданите с влязъл в сила съдебен акт лица. Запазва се висок делът на приведените в изпълнение осъдителни присъди и санкционни решения. Намаляват неприведените поради укриване на лицата присъди — 2% от общо получените. Намаляват и случаите на осъдителни решения срещу прокуратурата. По второто направление — делата от особен обществен интерес, се отчита трайна тенденция на нарастване на броя на наблюдаваните производства, на внесените в съд прокурорски актове и на обвиняемите лица. Значително е намалял относителният дял на върнатите от съда дела спрямо внесените прокурорски актове. Положителни са констатациите и при върнатите дела за корупционни престъпления — 11,8% от внесените прокурорски актове, при 19,6% за 2015 г. и 18,5 % за 2014 г. От прокуратурата дават и насоки за необходимите мерки и законодателни промени. „Остават актуални значителна част от констатираните от прокуратурите в предходни периоди проблеми — трудности при осигуряване на експерти и тяхното ресурсно обезпечаване; осигуряване на адекватни материални условия на труд на магистратите и служителите и др.“, се казва в отчета на Сотир Цацаров. Основните предложения са свързани с преодоляване на прекаления формализъм на наказателния процес и въвеждане на действащи ускорени процедури и средства, както и със създаване на наказателно-правни норми, които да съответстват на обществено — икономическите и социалните отношения.