Внимание, кърлежи!

Внимание, кърлежи!

След ухапване е добре да се вземе антибиотик след консултация с лекар, предупреди директорът на Центъра по заразни и паразитни болест

Сезонът на кър­лежите и високите треви дойде и лич­ните лекари вече трупат опит с куриозни ухап­вания, припомни Нова телевизия и се допита до дирек­тора на Цен­търа по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кат­ран­джиев относно мер­ките за справяне с опас­ните паякооб­разни. По думите на екс­перта никой не е зас­т­рахован, докато не мине косач­ката и слън­цето на изсуши тревата. Едва тогава се смята, че рис­кът от ухап­ване от кър­леж е сведен до минимум. Съветът на лекарите е, ако имаме кър­леж, да не го горим или вър­тим. С премах­ване с пин­сета рис­кът от инфек­ция е минимален. А ако не знаем как да го мах­нем безопасно, по-добре е да идем в най-близката полик­линика, а след това да занесем самия кър­леж в Цен­търа по заразни и паразитни болести. „Родителите трябва да избяг­ват да пус­кат децата на тревни площи, които не са пред­варително окосени и обработени. Да не се раз­хож­дат кучетата там, където има високи треви. След всеки излет в градинка децата трябва да се огледат добре“, посъветва проф. Тодор Кан­тар­джиев и допълни, че заразяването от кър­леж става между 12-ия — 24-ия час. „Лично моето мнение е, че след ухап­ване от кър­леж е добре да се вземе антибиотик след кон­сул­тация с лекар“, посъветва още екс­пер­тът. Освен това, дирек­торът на Цен­търа по заразни и паразитни болести припомни, че преди да излезем е добре да изпол­з­ваме препарати, които се пръс­кат по дрехите и отбъс­к­ват кър­лежите. “Кър­лежите обичат да се залеп­ват, къдетото е по-тънка кожата. Кър­желът усеща присъс­т­вието на човека на повече от 1015 км, усеща въг­лерод­ния диок­сид, който дишаме“, обясни пред специалис­тът. Задъл­жително е след раз­ходка да си проверим тялото за някакво петно или нещо, което наподобява бенка. Един от сим­п­томите е висока тем­пература. Проф. Кан­тар­джиев напомни, че кър­лежите пренасят бак­териални инфек­ции, като мар­сил­ска треска, лайм­ска болест, които са много опасни, ако не се установят нав­реме.