ГДБОП: Нов компютърен вирус краде личните ни данни

Нов вид крип­товирус с името ИскаП­лаче (WannaCry) вече е заразил някол­кос­тотин хиляди ком­пютъра по цял свят и продъл­жава да нанася щети. Потен­циални жер­тви на хакер­с­ката атака са милиони ком­пютри по света. Затова екс­перти по кибер­сигур­ност от ГДБОП съвет­ват да бъдат пред­п­риети няколко важни стъпки за защита: изпол­з­ване на съв­ременна операционна сис­тема, незабавно обновяване на изпол­з­ваната операционна сис­тема, ако тя е непод­дър­жана или остаряла; спиране на уяз­вимия комуникационен протокол; изпол­з­ване на надеж­дна антивирусна прог­рама; редовно архивиране на важ­ните пот­ребител­ски данни върху вън­шен носител (CD, флаш­памет или вън­шен хард­диск); активиране и правилно кон­фигуриране на съв­ременна защитна стена и игнориране на съм­нителни и/или СПАМ съоб­щения. Вирусът се раз­п­рос­т­ранява без желанието и намесата на легитим­ния пот­ребител между сър­въри по света, изпол­з­ващи операцион­ната сис­тема Уин­доус. Всички важни фай­лове върху заразения ком­пютър се крип­тират, а пот­ребителят е зас­тавен да зап­лати еднок­ратно около 550 бъл­гар­ски лева в дигитал­ната валута Бит­койн, за да получи отново дос­тъп до тях.