Златева: БСП ще подкрепя успешната реализация на европредседателството

Златева: БСП ще подкрепя успешната реализация на европредседателството

Социалистите търсят диалог с активното поколение, подчерта Крум Зарков

Трябва да има прием­с­т­веност и връзка между пар­тий­ното и пар­ламен­тар­ното ръковод­с­тво, затова някои депутати останаха“. Това заяви зам.-председателят на БСП Деница Златева в сут­реш­ния блок на БиТиВи. „Няма как да се скъса пъп­ната връв между ръковод­с­тво на Бюрото и на пар­ламен­тар­ната група“, категорична е тя. Златева уточни, че пред­ложените промени са утвър­дени с голямо мнозин­с­тво от Национал­ния съвет на пар­тията. „Преди избирането на Нинова, пар­тията се рад­ваше на по-малко от 10% под­к­репа. За една година спечелихме президен­т­с­ките избори, и от 38 депутата –сега са 80.  Трябва да оценяваме дейс­т­вията и резул­татите на ръковод­с­тво“, каза още зам.-председателят на левицата. По ней­ните думи депутатите, които напус­кат Бюрото, са членове на силни комисии в пар­ламента. Златева поясни, че решението дали да остане в правител­с­т­вото на Борисов няма как да бъде еднолично, защото има решение на пар­тията, че в рам­ките на този ман­дат няма да има учас­тие на пред­с­тавители на БСП в кабинета. „Аз съм член на ИБ на БСП от доста години и това щеше да е пряко учас­тие на пред­с­тавител на БСП в правител­с­тво на Борисов“, допълни тя. „Категорично ще под­к­репяме под­готов­ката на пред­седател­с­т­вото и неговата реализация. Темата е над­пар­тийна и национална кауза“, заяви Златева.

Амбицията на новото ръковод­с­тво на БСП е да съх­раним рас­тежа и да го раз­виваме. Имаме потен­циал“. Това заяви Крум Зар­ков от ИБ на БСП по БНТ. Според него всеки ден управ­ляващите доказ­ват, че БСП е била права, че ГЕРБ и пат­риотите отново ще отс­тъпят от обещанията си.

Народ­ният пред­с­тавител под­черта, че на пленума е приет и бюджет на пар­тията. „Заложихме нови неща – проек­тно финан­сиране на общин­ски и облас­тни организации, които да мотивираме да са по-активни; изцяло нов начин на политическо образование и много по-силна кад­рова политика“, уточни той. По неговите думи все повече хора в активна въз­раст, днес се интересуват от пар­тията. „Не искаме всеки един от тях да стане пар­тиен член, но се опит­ваме да съз­дадем необ­ходимата атмос­фера за мисъл, а след това и за дейс­т­вие“, посочи депутатът.