БСП представя парламентарната си дейност в 28-те области в страната

БСП представя парламентарната си дейност в 28-те области в страната

Пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова, член на бюрото, който отговаря за съот­вет­ния регион, членове на Национал­ния съвет от областта, както и депутатите и кметовете от областта ще проведат срещи във всички 28 области на страната, реши на вчераш­ното си заседание Изпъл­нител­ното бюро на пар­тията. По време на тези обиколки пред граж­даните ще бъдат пред­с­тавени законоп­роек­тите, които внася в пар­ламента левицата, в изпъл­нение на своята предиз­борна прог­рама. „Всичко, което правим в НС, е в защита правата на работещи, земеделци, малък и среден биз­нес, учители, въз­рас­т­ните и младите хора. Всяко наше дейс­т­вие трябва да има под­к­репата им. Този един милион бъл­гари, които ни вяр­ват, трябва да усещат, че ние ги пред­с­тав­ляваме и няма да отс­тъпим от това, което сме обещали“, заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова. Втората задача по време на тези срещи е да се определят проб­лемите на всяка община и, заедно с кметове и общин­ски съвет­ници от БСП, да се намери тях­ното решение. Старт на кам­панията на БСП бе даден вчера от област Пазар­джик, където лидерът на БСП Кор­нелия Нинова се срещна с малки земедел­ски произ­водители, пред които пред­с­тави Закона за храните в защита на бъл­гар­с­кото произ­вод­с­тво. Делегацията на социалис­тите проведе и раз­говори със специалисти в сек­тор гори,на който бяха набелязани мерки, с които да се спре унищожаването на бъл­гар­с­ката гора. Пред­с­тои БСП да внесе в пар­ламента въп­рос­ните мерки. От „Позитано“ 20 обявиха, че всички срещи са отк­рити за граж­дани. Графикът ще бъде пуб­лично обявен. След посещението в Пазар­джик пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова се включи в чес­т­ванията, пос­ветени на Април­с­ката епопея в Батак, заедно с президента Румен Радев.