Уволниха постоянния секретар на МО

Едно от големите увол­нения в минис­тер­с­т­вото на отб­рана вече е факт — увол­нен е начал­никът на всички цивилни във ведом­с­т­вото Румен Василев, който бе наз­начен на този пост с кон­курс на 1 април тази година, съобщи Фрог­нюз. Пред­с­тои провеж­дането на нова процедура по избор на пос­тоянен сек­ретар. Василев зае поста, след като ман­датът на пред­шес­т­веника му Доб­ромир Тотев изтече. Пос­тоян­ният сек­ретар е най-висшата админис­т­ративна фигура в Минис­тер­с­т­вото на отб­раната. През него трябва да минат всички важни решения относно проек­тите за превъоръжаване на армията.